Anotace přednášek

Sociální služby

Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní část je věnována popisu sociálních služeb a jejich základnímu dělení. V další části je čtenář seznámen se základní legislativou, která se...
Celý článek

Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu člověku

V osmi hodinách budou účastníkům nastíněny obrysy problematik, které se v rámci pomáhající praxe dobrovolníků otevírají. Zaprvé jde o problematiku pojetí člověka, neboť pomáhání je setkání dvou či více osob. Zadruhé jde o témata, s nimiž se dobrovolník setkává z důvodu...
Celý článek

Základy teologie pro pomáhající

Cílem tohoto bloku je nastínit účastníkům čtyři hlavní zdroje teologického významu pomáhání v sociální i zdravotní oblasti. Pedagogika tohoto bloku je zaměřena na kontakt účastníků s významem, který dostává pomáhání v křesťanské perspektivě, konkrétně v perspektivě Starého a...
Celý článek

Doprovázení v životě a umírání

Cílem této kapitoly je poskytnutí základních informací nezdravotníkům, kteří chtějí jako dobrovolníci pomáhat vážně nemocným a umírajícím. Práci profesionálních zdravotníků nemohou suplovat, ale mohou ji v roli doprovázejících účinným způsobem doplňovat. Nepoučený dobrovolník může nechtěně...
Celý článek

Domácí násilí

Práce se zabývá fenoménem domácího násilí. V první části se jedná o vymezení pojmu domácí násilí, zaměřuje se na konkrétní znaky, které domácí násilí charakterizuje. Popisuje formy domácího násilí, vyjmenovává také mýty, které se k domácímu násilí vztahují. Uvádí statistické výzkumy...
Celý článek

Důstojnost života ve stáří

Cílem metodiky vzdělávacího programu „Důstojnost života se stáří“ je seznámit účastníky s pojmem lidská důstojnost a zvýšit jejich porozumění a citlivost vůči všem formám ponižování a poškozování důstojnosti. Během programu budou prezentováni základní informace o vývoji přístupů...
Celý článek

Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny

Práce s lidmi s demencí vyžaduje nejen solidní znalosti průběhu onemocnění, ale klade nároky také na osobnost lidí v pomáhajících profesích. Často se stává, že čelí křivým obviněním nebo se musí vyrovnat s těžko pochopitelným způsobem komunikace, který zdánlivě nemá reálný základ. Významnou roli...
Celý článek

Základy komunikace, krizová intervence, syndrom vyhoření a supervize

V první části práce se věnuji základům komunikace. Pokouším se stručně vymezit pojem komunikace a komunikovaných významů. Všímám si funkcí komunikace a různých aspektů komunikování. Využívám model tzv. čtyřrozměrného člověka. Naznačuji některá základní rizika a pasti komunikování při...
Celý článek

Práva pacienta a informovaný souhlas

V příspěvku je popsán princip paternalismu a partnerství mezi lékaři a nemocnými a vysvětleny důvody pro zásadní změnu modelu těchto vztahů. Následují informace o etických kodexech práv pacientů a především o Úmluvě o biomedicíně, která od roku 2001 obsahuje i dřívější a „jen“ etická ...
Celý článek

Důstojnost života ve zdraví a nemoci

Autorka se zabývá otázkou  garance důstojnosti nemocných a jejich blízkých v hospicové péči.  Aby bylo možno  naplnit tuto garanci v praxi,  je třeba porozumět  vlastnímu pojmu důstojnosti.  Mnohem konkrétnější náplň pojmu lidské důstojnosti však poskytuje...
Celý článek

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Mrštíkova 122/1
693 01 Hustopeče

PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA
Domácí hospic, Poradna pro pečující, Dispečink

Hybešova 5 - budova polikliniky
693 01 Hustopeče
+420 775 246 954 dispečink info@girasole.cz
Vytvořeno službou Webnode