Nejste sami! II

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015311

Hlavním cílem projektu je podpora alespoň 100 neformálních pečovatelů, z nichž alespoň 52 přesáhne limit pro bagatelní podporu cestou prověřeného systému podpory neformálních pečovatelů, včetně pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby a zvyšováním kompetencí v přímé péči neformálních pečovatelů.

Jaký problém projekt řeší?

Role neformálních rodinných pečovatelů je v systému dlouhodobé péče nenahraditelná. Právě oni zajišťují významnou část péče o členy své rodiny, děti se zdravotním postižením či rodiče vysokého věku. Český sociální systém však tuto péči zatím nedovede uceleně uchopit a pečovatele účelně podpořit. Pečující neformální pečovatelé jsou svým časem velmi vázáni na domácnost a osobu blízkou, o kterou pečují. K finančním těžkostem přispívá skutečnost, že často bývá těžké či téměř nemožné sloučit pečovatelskou činnost se zaměstnáním. Jiným kritickým momentem při vyhledávání podpory či pomoci je pro pečovatele nedostatek informací.

Tento projekt navazuje na projekt Nejste sami CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006452. Na základě vlastní zkušenosti z práce a podpory neformálních pečovatelů, a dále na základě zpětné vazby od cílové skupiny projektu Nejste sami!, realizovaného v letech 2017 až 2019 identifikujeme problémové oblasti a vhodné intervence účelné podpory pečujícím. Jsou to zejména:

nedostatek informací (o možnostech sladění zaměstnání a péče o osobu blízkou v režimu tzv. sdílené péče, o dostupných možnostech pomoci sociálních a zdravotních služeb, o možnostech podpory dostupných dávek a příspěvků)

nedostatek podpory formou komplexního poradenství ve všech otázkách souvisejících s péčí o osobu blízkou včetně řešení krizových situací spojených s péčí,

nedostatek edukace a podpory při praktickém výkonu péče o blízkou osobu (Jak mám přebalit? Jak provádět hygienu? Jaké pomůcky potřebuji? Jak mám polohovat? Jaké lůžko mám pořídit? atd.).

Velmi kritickým se jeví absolutní nedostatek podpory pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby, jenž vyžaduje nároky na vysokou odbornost a zkušenost poradců. Velmi kladně jsou pečujícími přijata svépomocná setkání, problémem je také omezená dostupnost specifického vzdělávání na míru pečujícím.


Zvýšení kapacity terénní sociální služby Osobní asistence Girasole v regionu ORP Hustopeče

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009885

Cílem projektu je zvýšení možností dostupnosti terénní sociální služby Osobní asistence GIRASOLE prostřednictvím navýšení úvazků pracovníků. Zvýšením počtu úvazků o 2,0 úvazku nad rámec pověření SOHZ se zvýší dostupnost služby, zvýší se okamžitá kapacita o 2 klienty a tím budou rozšířeny možnosti služby a její schopnost reagovat na okamžité potřeby zájemců a klientů z regionu ORP Hustopeče. Výsledným efektem dosažení cíle je omezit zbytečné umísťování osob z CS se sníženou soběstačností a osob se zdrav. postižením do zdravotnických zařízení typu LDN z důvodu nedostatku kapacity terénních služeb, které by jinak mohli využít v domácím prostředí.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu terénních soc. služeb poskytovaných osobám se sníženou soběstačností z důvodu nemoci, zdravotního postižení, chronického onemocnění, u kterých je nutná pomoc jiné osoby, přičemž mohou zůstat v přirozeném prostředí domova. V rámci ORP Hustopeče je soc. služba Osobní asistence GIRASOLE jako jediná poskytována ve všech obcích regionu. Poslední tři roky je služba poskytována ve svých maximálních limitech, je plně vytížena a není schopna reagovat na poptávku a potřebnost nových zájemců o službu, kteří jsou ve většině případů s vysokým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby a o službu žádají při přechodu ze zdravotnického zařízení, kdy jejich zdravotní stav umožňuje pobyt v domácnosti. Osobní asistence GIRASOLE tak bývá jedinou službou, která je pro ně v regionu dostupná, vzhledem k vytížení kapacity služby však tyto zájemce musíme odmítat ve chvílích, kdy terénní službu nejvíce potřebují proto, aby co nejvíce stabilizovali přechod v nemocnice do domácnosti. Limity sociální služby jsou dány především hranicí výše schválených úvazků v Síti sociálních služeb Jihomor. kraje (viz Příčiny problému). 


Rozšíření služby Osobní asistence Girasole o paliativní režim

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015893

Hlavním cílem projektu je podpora alespoň 96 osob z CS - klientů služby Osobní asistence Girasole a jejich neformálních pečovatelů, kteří přesáhnou limit pro bagatelní podporu a dalších alespoň 32 osob z CS, kteří limit nepřekročí. Termín splnění hlavního cíle: 30. 6. 2023

Osobní asistence Girasole, přestože je samostatnou registrovanou

sociální službou doplňuje nezbytný komplement multidisciplinarity domácího hospice (do týmu hospice patří zdravotníci, pečovatelé, sociální pracovníci, psycholog, duchovní a odborní poradci). Problém, který řešíme je chybějící péče o nevyléčitelně nemocné a umírající na území MAS Hustopečsko, resp. rozšíření služby osobní asistence o nutnou komponentu paliativní péče. Nejedná se tedy o rozvoj domácího hospice jako takového (financování a úhrada z jiných zdrojů), ale o PŘIZPŮSOBENÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE NOVÝM POŽADAVKŮM vycházejících ze specifických potřeb klientů a jejich neformálních pečujících, kteří jsou zařazeni do režimu paliativní péče a jsou jim poskytovány služby osobní asistence.

Osobní asistence umí velmi dobře, ve spolupráci s rodinou, zajistit naplnění biologických a sociálních potřeb, chybí zde ovšem cílené zaměření na potřeby psychologické a duchovní, které jsou neméně důležité.


Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. V rámci projektu dojde k podpoře až 10 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče.
Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Hlavním cílem projektu je nejpozději k 31. 1. 2020 zpřístupnění plnohodnotné MSPP v "pilotním projektovém modelu" obyvatelům okresu Břeclav, kde tato péče není dostupná v parametrech požadovaných Metodickým pokynem MZ ČR a je dostupná pouze v zárodečné fázi. Dále prostřednictvím intenzivní spolupráce s mentorem, vlastními dalšími projektovými aktivitami seberozvoje, vzdělávání a realizace změn v organizaci zajistit, aby v době ukončení pilotního testování k 31. 7. 2022 bylo realizováno plnohodnotné fungování MSPP týmem Domácího hospice sv. Rocha, zřizovatele Girasole z. s. a poskytnuta péče v projektu více než 40 hodin min. 200 osobám CS, dále min. 10 osobám z CS do 40 hodin a zajištěna denní kapacita min. 5 osob a tím i kontinuita MSPP pro další období.


Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650  

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb registrovaných podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v oblasti prevence a sociální péče, konkrétně služeb osobní asistence a azylové domy, a poskytování těchto vybraných sociálních služeb.