Osobní asistence Girasole

Co služba nabízí?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - Ranní vstávání, oblékání, převlékání, přesuny (např. lůžko-vozík), úprava oděvu, vlasů, večerní ukládání.

Pomoc při osobní hygieně - mytí (včetně mytí na lůžku), koupání/sprchování dle individuálních podmínek, péče o ústa, oči, uši, přesuny na WC, podání močové láhve, očista po provedení toalety, stříhání nehtů na rukou i nohou.

Pomoc při zajištění stravy - v domácím prostředí- pomoc při přípravě stravy dle individuálních požadavků uživatele (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) po dohodě možná také donáška obědů. Podávání a porcování stravy, podávání stravy v obvyklém denním režimu uživatele ve formě dle zvyku uživatele (porcování na kousky, mletí, úprava kaše apod.), příprava a podání nápojů.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti - zajištění a donáška malého nákupu, provedení běžného drobného denního úklidu (mytí nádobí, zametání, mytí podlahy, zalévání květin), praní prádla v domácnosti uživatele v automatické pračce, sušení prádla, žehlení. POZOR! Osobní asistence neprovádí rozsáhlé generální úklidy domácností. 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - doprovod do školy, na kurzy, do spolků a zájmových aktivit. Pomoc při naplňování volného času dle individuálních přání- procházky, předčítání knih, drobné ruční práce, povídání a naslouchání...

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovod při zajišťování běžných věcí, doprovod na kulturní akce (např. koncerty, divadelní představení), doprovod na návštěvy rodiny, přátel...

Naplňování duchovních potřeb - doprovod do kostela a asistence během bohoslužeb, zprostředkování duchovní péče (návštěva kněze, kazatele, pastora v domácnosti), společná modlitba, předčítání z Bible

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem, prostředkování dalších kontaktů (např. právník), pomoc při vyplňování žádostí a jednání s úřady.


Poslání služby osobní asistence

Naším posláním je poskytovat nezbytnou pomoc a podporu při zvládání běžných denních úkonů osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a vytváření tím podmínek pro důstojný život se zachováním přirozených vazeb na rodinu a sociální okolí. 


Komu je služba určena?

Služby osobní asistence jsou určeny lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby: 

  • seniorům se sníženou soběstačností 
  • dospělým lidem se zdravotním postižením 
  • lidem chronicky nemocným 
  • lidem po úraze

Nabídka rozsahu služeb osobní asistence je v souladu s regionální kartou sociálních služeb Jihomoravského kraje. 

K čemu se zavazujeme?

Veřejně se zavazujeme, že službu budeme poskytovat v souladu s posláním služby, stanovenými cíli, osobám definovaným jako cílová skupina dle základních hodnot a zásad stanovených zákonem. K tomu je vydán tento Veřejný závazek.

Kolik služba stojí?

Služba osobní asistence je poskytována za úhradu dle platného ceníku služby. Cena osobní asistence je stanovena dle § 5 odst. 2 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Chcete o službu požádat?

Pokud nabídka služby odpovídá vašim představám a tomu, co potřebujete a chcete o službu požádat, seznamte se se stručnou příručkou pro zájemce. Potom si můžete stáhnout žádost, vyplnit ji a doručit ji buď mailem, nebo osobně či poštou na naši adresu. Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalších krocích.

Potřebujete nás kontaktovat?

Chcete-li kontaktovat službu Osobní asistence Girasole, můžete využít některý z uvedených kontaktů. Kancelář na ulici Mrštíkova je nedostupná pro osoby s omezením pohybu, proto prosíme, aby nás kontaktovaly nejdříve telefonicky.

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.

Mrštíkova 122/1, 693 01 Hustopeče

+420 775 246 954 - centrální dispečink

+420 775 480 954 - Mgr. Čtvrtníček Bauer - vedoucí služby

ctvrtnicek@girasole.cz


Sociální službu Osobní asistence Girasole významně podporuje Česká republika - státní rozpočet prostřednictvím Jihomoravského kraje.