Projekty

Nejste sami!

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006452

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory neformálních pečovatelů, včetně pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby na území ORP Hustopeče a zvýšení kompetencí v přímé péči neformálních pečovatelů v Jihomoravském kraji.

Jaký problém projekt řeší?

Role neformálních rodinných pečovatelů je v systému dlouhodobé péče nenahraditelná. Právě oni zajišťují významnou část péče o členy své rodiny, děti se zdravotním postižením či rodiče vysokého věku. Český sociální systém však tuto péči zatím nedovede uceleně uchopit a pečovatele účelně podpořit. Pečující neformální pečovatelé jsou především svým časem velmi vázáni na domácnost a osobu blízkou, o kterou pečují. K finančním těžkostem přispívá skutečnost, že často bývá těžké či téměř nemožné sloučit pečovatelskou činnost se zaměstnáním. Jiným kritickým momentem při vyhledávání podpory či pomoci je pro pečovatele nedostatek informací. Nejedná se jen o možnosti nabídky služeb a jejich dostupnosti, ale o komplexní poradenství, které by pečovatelům umožnilo se v současném systému lépe orientovat a dosáhnout tak na podporu, která jim ze zákona náleží.

Na tyto problémy poukazuje i nedávno (2015) realizovaný výzkum Fondu dalšího vzdělávání MPSV ČR v rámci Na základě vlastní zkušenosti z práce a podpory neformálních pečovatelů v roce 2016 identifikujeme totožné problémové oblasti a nedostatky podpory pečujícím, které byly prezentovány ve výstupech projektu Fondu dalšího vzdělávání. Jsou to zejména nedostatek informací, nedostatek podpory formou komplexního poradenství ve všech otázkách souvisejících s péčí o osobu blízkou, nedostatek podpory při praktickém výkonu péče o blízkou osobu (jak mám přebalit?, jak umýt?, jak polohovat? jaké lůžko mám pořídit? atd.). Velmi kritickým se jeví absolutní nedostatek podpory pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby v ORP Hustopeče, jenž vyžaduje nároky na vysokou odbornost a zkušenost poradců. Velmi kladně jsou pečujícími přijata svépomocná setkání, proto v rámci tohoto projektu s nimi chceme pokračovat. Problémem je také omezená dostupnost specifického vzdělávání na míru pečujícím.

Zvýšení kapacity terénní sociální služby Osobní asistence Girasole v regionu ORP Hustopeče

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009885

Cílem projektu je zvýšení možností dostupnosti terénní sociální služby Osobní asistence GIRASOLE prostřednictvím navýšení úvazků pracovníků. Zvýšením počtu úvazků o 2,0 úvazku nad rámec pověření SOHZ se zvýší dostupnost služby, zvýší se okamžitá kapacita o 2 klienty a tím budou rozšířeny možnosti služby a její schopnost reagovat na okamžité potřeby zájemců a klientů z regionu ORP Hustopeče. Výsledným efektem dosažení cíle je omezit zbytečné umísťování osob z CS se sníženou soběstačností a osob se zdrav. postižením do zdravotnických zařízení typu LDN z důvodu nedostatku kapacity terénních služeb, které by jinak mohli využít v domácím prostředí.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu terénních soc. služeb poskytovaných osobám se sníženou soběstačností z důvodu nemoci, zdravotního postižení, chronického onemocnění, u kterých je nutná pomoc jiné osoby, přičemž mohou zůstat v přirozeném prostředí domova. V rámci ORP Hustopeče je soc. služba Osobní asistence GIRASOLE jako jediná poskytována ve všech obcích regionu. Poslední tři roky je služba poskytována ve svých maximálních limitech, je plně vytížena a není schopna reagovat na poptávku a potřebnost nových zájemců o službu, kteří jsou ve většině případů s vysokým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby a o službu žádají při přechodu ze zdravotnického zařízení, kdy jejich zdravotní stav umožňuje pobyt v domácnosti. Osobní asistence GIRASOLE tak bývá jedinou službou, která je pro ně v regionu dostupná, vzhledem k vytížení kapacity služby však tyto zájemce musíme odmítat ve chvílích, kdy terénní službu nejvíce potřebují proto, aby co nejvíce stabilizovali přechod v nemocnice do domácnosti. Limity sociální služby jsou dány především hranicí výše schválených úvazků v Síti sociálních služeb Jihomor. kraje (viz Příčiny problému). 

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb osobní asistence a tísňová péče Girasole ve venkovských oblastech okresu Břeclav

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002333

Hlavním cílem projektu je zajistit maximální dostupnost péče uživatelům ORP Hustopeče, resp. okresu Břeclav pro Tísňovou péči v jejich přirozeném rodinném prostředí a prostřednictvím podpory v rámci poskytovaných sociálních služeb osobní asistence a tísňové péče, vytváření a udržení podmínek pro bezpečný a důstojný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak chtějí a tím oddálit řešení sociální situace formou pobytové služby.

Tímto projektem, zvláště kombinací osobní asistence v domácím prostředí a tísňovou péčí (SOS telefony) chceme dosáhnout toho, že vytvoříme možnosti služby a kvality péče v domácím prostředí na podobné úrovni, jako jsou poskytovány v pobytových službách, např. domovech pro seniory.

Koupí čtyř osobních automobilů výrazně zvýšíme efektivitu poskytované služby a zvláště její dostupnost ve všech obcích venkovského regionu.

Pořízením nových asistivních technologií (zařízení s SOS tlačítkem na zápěstí pro přivolání pomoci + technologie dispečinku) dosáhneme snížení rizik spojených s krizovými situacemi u uživatelů terénních sociálních služeb (např. náhlé zhoršení zdravotního stavu), zajistíme jistotu pomoci v nenadálých situacích a také vytvoříme v domácím prostředí srovnatelné podmínky s pobytovými formami služeb, kdy si uživatel v případě nouze může přivolat asistenci prakticky kdykoliv.

Tímto dojde k vyrovnání nabízených možností mezi naší terénní službou a pobytovými formami služeb, které jsou charakteristické nepřetržitou pracovní dobou i vyšší finanční náročností. Úspěšnou realizací projektu vytvoříme podmínky pro to, aby se lidé potřebující péči mohli svobodně rozhodnout, zda chtějí zůstat ve svém domově, nebo využít pobytové služby. Tento model bude výrazně levnější než celodenní péče, dostupnější a také srovnatelnější s rozsahem služeb např. v domovech pro seniory.

Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče

reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. V rámci projektu dojde k podpoře až 10 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče.

Hlavním cílem projektu je nejpozději k 31. 1. 2020 zpřístupnění plnohodnotné MSPP v "pilotním projektovém modelu" obyvatelům okresu Břeclav, kde tato péče není dostupná v parametrech požadovaných Metodickým pokynem MZ ČR a je dostupná pouze v zárodečné fázi. Dále prostřednictvím intenzivní spolupráce s mentorem, vlastními dalšími projektovými aktivitami seberozvoje, vzdělávání a realizace změn v organizaci zajistit, aby v době ukončení projektu k 31. 7. 2022 bylo realizováno plnohodnotné fungování MSPP týmem Domácího hospice sv. Rocha, zřizovatele Girasole z. s. a poskytnuta péče v projektu více než 40 hodin min. 200 osobám CS, dále min. 10 osobám z CS do 40 hodin a zajištěna denní kapacita min. 5 osob a tím i kontinuita MSPP pro další období.