Dotace z projektu "Rozvoj MAS Hustopečsko z OPZ+" CZ.03.02.01/00/22_008/0000988 ve výši 1.485 379 Kč

Trvání projektu: 1.3.2023 - 31.12.2025

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vhodných aktivit zajistit pomoc a podporu jednotlivcům při řešení jejich specifických problémů a cíleně tak odstraňovat bariéry jejich sociálního začlenění, tj. budovat pevnou a soudržnou místní společnost s důrazem na její konkrétní potřeby. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus. 

Děkujeme!Dotace projektu "Zvýšení kapacity terénní sociální služby Osobní asistence Girasole v regionu ORP Hustopeče", CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009885

Cílem projektu je zvýšení možností dostupnosti terénní sociální služby Osobní asistence GIRASOLE prostřednictvím navýšení úvazků pracovníků. Zvýšením počtu úvazků o 2,0 úvazku nad rámec pověření SOHZ se zvýší dostupnost služby, zvýší se okamžitá kapacita o 2 klienty a tím budou rozšířeny možnosti služby a její schopnost reagovat na okamžité potřeby zájemců a klientů z regionu ORP Hustopeče. Výsledným efektem dosažení cíle je omezit zbytečné umísťování osob z CS se sníženou soběstačností a osob se zdrav. postižením do zdravotnických zařízení typu LDN z důvodu nedostatku kapacity terénních služeb, které by jinak mohli využít v domácím prostředí. Projekt řeší nedostatečnou kapacitu terénních soc. služeb poskytovaných osobám se sníženou soběstačností z důvodu nemoci, zdravotního postižení, chronického onemocnění, u kterých je nutná pomoc jiné osoby, přičemž mohou zůstat v přirozeném prostředí domova. V rámci ORP Hustopeče je soc. služba Osobní asistence GIRASOLE jako jediná poskytována ve všech obcích regionu. Poslední tři roky je služba poskytována ve svých maximálních limitech, je plně vytížena a není schopna reagovat na poptávku a potřebnost nových zájemců o službu, kteří jsou ve většině případů s vysokým stupněm závislosti na pomoci jiné osoby a o službu žádají při přechodu ze zdravotnického zařízení, kdy jejich zdravotní stav umožňuje pobyt v domácnosti. 

Děkujeme!


Rozšíření služby Osobní asistence Girasole o paliativní režim, CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015893

Hlavním cílem projektu je podpora alespoň 96 osob z CS - klientů služby Osobní asistence Girasole a jejich neformálních pečovatelů, kteří přesáhnou limit pro bagatelní podporu a dalších alespoň 32 osob z CS, kteří limit nepřekročí. Termín splnění hlavního cíle: 30. 6. 2023

Osobní asistence Girasole, přestože je samostatnou registrovanou sociální službou doplňuje nezbytný komplement multidisciplinarity domácího hospice (do týmu hospice patří zdravotníci, pečovatelé, sociální pracovníci, psycholog, duchovní a odborní poradci). Problém, který řešíme je chybějící péče o nevyléčitelně nemocné a umírající na území MAS Hustopečsko, resp. rozšíření služby osobní asistence o nutnou komponentu paliativní péče. Nejedná se tedy o rozvoj domácího hospice jako takového (financování a úhrada z jiných zdrojů), ale o PŘIZPŮSOBENÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE NOVÝM POŽADAVKŮM vycházejících ze specifických potřeb klientů a jejich neformálních pečujících, kteří jsou zařazeni do režimu paliativní péče a jsou jim poskytovány služby osobní asistence. Osobní asistence umí velmi dobře, ve spolupráci s rodinou, zajistit naplnění biologických a sociálních potřeb, chybí zde ovšem cílené zaměření na potřeby psychologické a duchovní, které jsou neméně důležité.

Děkujeme!


Dotace projektu "Nejste sami! II", CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015311

Hlavním cílem projektu je podpora alespoň 100 neformálních pečovatelů, z nichž alespoň 52 přesáhne limit pro bagatelní podporu cestou prověřeného systému podpory neformálních pečovatelů, včetně pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby a zvyšováním kompetencí v přímé péči neformálních pečovatelů. Tento projekt navazuje na projekt Nejste sami CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006452. Na základě vlastní zkušenosti z práce a podpory neformálních pečovatelů, a dále na základě zpětné vazby od cílové skupiny projektu Nejste sami!, realizovaného v letech 2017 až 2019 identifikujeme problémové oblasti a vhodné intervence účelné podpory pečujícím. 

Děkujeme!


Projekt "Nejste sami!" CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006452

Děkujeme!


Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti a standardizace zdravotních služeb v oblasti domácí paliativní péče. V rámci projektu dojde k podpoře až 10 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče. Tento projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je nejpozději k 31. 1. 2020 zpřístupnění plnohodnotné MSPP v "pilotním projektovém modelu" obyvatelům okresu Břeclav, kde tato péče není dostupná v parametrech požadovaných Metodickým pokynem MZ ČR a je dostupná pouze v zárodečné fázi. Dále prostřednictvím intenzivní spolupráce s mentorem, vlastními dalšími projektovými aktivitami seberozvoje, vzdělávání a realizace změn v organizaci zajistit, aby v době ukončení pilotního testování k 31. 7. 2022 bylo realizováno plnohodnotné fungování MSPP týmem Domácího hospice sv. Rocha, zřizovatele Girasole z. s. a poskytnuta péče v projektu více než 40 hodin min. 200 osobám CS, dále min. 10 osobám z CS do 40 hodin a zajištěna denní kapacita min. 5 osob a tím i kontinuita MSPP pro další období. 

Děkujeme!


Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje, CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650

Projekt se zaměřuje na zajištění dostupnosti sociálních služeb registrovaných podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, v oblasti prevence a sociální péče, konkrétně služeb osobní asistence a azylové domy, a poskytování těchto vybraných sociálních služeb.

Děkujeme!