Pro lékaře

Domácí hospic je tvořen multidisciplinárním týmem, který poskytuje specializovanou paliativní péči. Do týmu patří lékaři, včetně lékaře - specialisty oboru paliativní medicína, zdravotní sestry, osobní asistentky, sociální pracovníci, odborní poradci, mentoři péče, psycholog a duchovní. Domácí hospic Girasole byl zařazen do programu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zajistit domácí, tedy mobilní specializovanou paliativní péči ve všech oblastech ČR. Informujeme Vás tedy o možnosti jak spolupráce s naším týmem jak v oblasti konzultace péče v paliativním režimu, tak kompletní zajištění péče o Vaše pacienty z okresu Břeclav v domácím prostředí.

Lékař domácího hospice

 • Je k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu,
 • metodicky vede a úzce spolupracuje se zdravotními sestrami mobilního hospice,
 • provádí vstupní vyšetření při přijmu pacienta do domácího hospice, stanovuje ošetřovatelské a léčebné postupy v paliativní péči, stanoví plán péče,
 • pravidelně kontroluje efekt zavedených postupů a léčby a provádí jejich úpravu,
 • vždy je k dispozici a zasahuje, pokud dochází k závažné změně ve zdravotním stavu,
 • konzultuje různé zdravotní problémy a komplikace s ostatními odbornými lékaři.

V domácím prostředí lékař koordinuje ošetřovatelskou péči týmu sester, který provádí:

 • Klinická vyšetření u lůžka nemocného,
 • ošetřování ran a dekubitů,
 • zavádění močových katetrů, periferních žilních kanyl, punkci ascitu, výměnu tracheostomických kanyl, péče o PEG, PICC a port, ošetření stomií a drenů,
 • indikace oxygenoterapie, parenterální léčby, infuzí, enterální výživy,
 • aplikace všech typů injekcí včetně infuzí,
 • tišení bolestí pomocí léků podávaných p. o., do podkoží nebo do žíly, příprava a podání léků včetně opioidů formou tbl., gtt, supp., masti, transdermální náplasti, inj. a infuzní terapie včetně kontinuálního podání injekčních léků
 • sledování fyziologických funkcí - krevní tlak, puls, tělesná teplota, saturace kyslíku v krvi,
 • komplexní péče o inkontinentní pacienty, cévkování, klysma,
 • odběry biologického materiálu,
 • komplexní péči o imobilní pacienty,
 • polohování, prevence a léčba proleženin,
 • péče o rány,
 • péče o žaludeční sondy, tracheostomie, močové katétry,
 • péče o již zavedenou epidurální analgezii (tišení bolesti v domácím prostředí),
 • péče o pacienty s umělou plicní ventilaci, oxygenoterapie,
 • odborné poradenství v oblastech sociální péče a pomoci, dietních režimů, inkontinence,
 • podpůrná psychoterapie, psychosociální intervence, duchovní péče,
 • pomoc po úmrtí - včetně úpravy těla zesnulého.

Našim pacientům můžeme zapůjčit kyslíkový koncentrátor, lineární dávkovač, antidekubitní pomůcky, odsávačky, polohovací lůžko, toaletní židli a spoustu dalších pomůcek.

Domácí hospicová péče je charakterizována interdisciplinárním přístupem a důrazem kladeným na:

 • Léčbu bolesti a zmírnění příznaků nemoci,
 • celkovou rehabilitaci,
 • dobrou komunikaci,
 • psychologickou podporu,
 • radami pro rodinu,
 • pozornost duchovním potřebám (v případě zájmu),
 • kvalifikovanou a týmovou péči pacientovi a jeho rodině.

Možnosti konzultací a poradenství pro praktické lékaře

Nabízíme možnost nezávazných konzultací praktickým lékařům z okresu Břeclav (bez podmínky přijetí pacienta do naší péče) v oboru paliativní medicíny a péče o vaše pacienty.

Můžete se obracet na mailovou adresu: hospic@girasole.cz, případně na některý z našich kontaktů.

Přijetí do péče

O péči domácího hospice Girasole může požádat pacient, rodina, praktický lékař a kterýkoliv ošetřující lékař pacienta. Žádosti o péči přijímá sociální pracovnice a vrchní sestra Domácího hospice Girasole na základě vyplněného formuláře Žádost o přijetí pacienta do DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE, který je k dispozici v pracovně sester na poliklinice Hustopeče, Hybešova 5, nebo vyplněním formuláře v elektronické podobě.


Do péče přijímáme obvykle ve dnech úterý a pátek v odpoledních hodinách.

Podmínky pro přijetí jsou: 
 • ukončená kurativní léčba, přechod do paliativní symptomatické léčby, 
 • zajištěná pečující osoba/y 24 hodin denně (může být více pečujících)
 • informovaný souhlas pacienta s domácí hospicovou péčí.
Lékaři domácího hospice provedou příjem pacienta v jeho vlastním sociálním prostředí. Na základě jejich vyšetření a propouštěcí zprávy nebo doporučení ošetřujícího lékaře stanoví tzv. plán péče. Do něj spadá ordinace paliativní medikace s kladením důrazu na zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí, SOS medikace, která spočívá v ordinaci léčiv, které mohou sestry nebo zaškolený pečující podat v případě jakýchkoli komplikací spojených s jeho onemocněním. Podá vysvětlující informace rodině a pacientovi o stavu a progresi jeho nemoci, pokud si to přejí. 
Všeobecná zdravotní sestra je přítomna u příjmu pacienta společně s lékařem a provádí výkony spojené s jeho přijetím. 

Pacientům Domácího hospice Girasole můžeme zdarma zapůjčit kyslíkový koncentrátor, lineární dávkovač, elektrickou odsávačku, pulsní oxymetr a polohovací lůžko s antidekubitní matraci s kompresorem. Také zapůjčíme židličku do sprchy, toaletní křeslo pevné a pojízdné, chodítko čtyřkolové, polohovací pomůcky, podložní mísu, močovou láhev pro muže a nástavec na WC.

Smluvní zdravotní pojišťovny

péče je poskytována pojištěncům všech zdravotních pojišťoven.